REGULAMIN

REGULAMIN


Postanowienia ogólne

   Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL:https://notebooks-design.com/sklep/, zwanego dalej „Sklepem”.
Sklep prowadzony jest przez firmę Pracownia Artystyczna Irena Dżyga-Rudzka z siedzibą przy ul. Wiktorskiej 82/6, 02-582, Warszawa, posiadającą NIP 1182011150, zwana dalej „Administratorem”. dane kontaktowe: e-mail – pracownia.zeszytow@gmail.com, telefon 605-598-745. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania ze sklepu internetowego powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

Rodzaje i zakres działalności Sklepu

    Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu notesów, zeszytów, kalendarzy, albumów, plannerów i ksiąg gości. Oferowane przedmioty są zaprojektowane i wykonane przez Pracownię Zeszytów i objęte są prawami autorskimi.

Polityka prywatności

    Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z RODO przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
Informacje dotyczące RODO i przetwarzania danych znajdują się w zakładce: POLITYKA PRYWATNOŚCI: https://notebooks-design.com/polityka-prywatnosci/


Zasady dokonywania zakupów

    Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje: dokładny opisu danego produktu i jego cech; łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy dotyczące sposobu i terminu zapłaty dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i są zwolnione z podatku VAT.
Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta. potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta.

Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
a) zwykły przelew na rachunek o numerze: PL 81 2490 0005 0000 4530 5901 9050, bank: Allior Bank, nazwa: Pracownia Artystyczna Irena Dżyga-Rudzka
z siedzibą przy ul. Wiktorskiej 82/6, 02-582, Warszawa.
b) szybki przelew online
c) Płatność kartą. Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Klienta po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Zamówiony towar dostępny w magazynie jest wysyłany w przeciągu 3-4 dni roboczych od zaksięgowania kwoty należnej za produkt (termin realizowania zamówień indywidualnych to od 7-14 dni).
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Jeśli zamówienie nie zostanie opłacone w ciągu 3 dni, zamówienie zostanie anulowane, a kupiony przedmiot wróci do sklepu.

Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem kuriera InPost lub paczkomatu inPost. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar pakowany jest zbiorczo w jedną przesyłkę, chyba, że wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.

Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. Wraz z produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu.
Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT: Imię i nazwisko/firmę, Adres zamieszkania/siedziby, Numer NIP (w przypadku firm), Numer zamówienia, Adres korespondencyjny.

Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

Towary personalizowane

W przypadku notesów personalizowanych, czyli towarów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji klienta lub służących zaspokajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb – czyli takich, których Klienci sklepu internetowego są autorami lub wykonanych według wskazówek Klientów lub na podstawie materiałów, treści dostarczonych przez Klientów – to Klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za umieszczane/publikowane treści, zdjęcia, projekt graficzny.

Sprzedawca nie realizuje zamówień, których treść lub zdjęcie mogłyby naruszać polskie lub międzynarodowe prawo, w tym także również nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, treści pornograficzne, naruszających prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste i prawa autorskie oraz uznanych powszechnie za naganne moralnie, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.

Klient w momencie przekazania materiału Sprzedawcy w celu realizacji zamówienia oświadcza, że: a) jest do tego uprawniony; b) materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących lub z zawartych przez Klienta umów, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do wizerunku); c) w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią przeciwko Sprzedawcy z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia jej praw materiałami przekazanymi przez Klienta w celu realizacji zamówienia, Klient zobowiązuje się zwolnić Sprzedawcę z wszelkiej odpowiedzialności, w szczególności wstępując w miejsce Sprzedawcy w prowadzonych postępowaniach albo w braku takiej możliwości przystępując po stronie Sprzedawcy do tych postępowań, a także zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody, jakie z tego tytułu poniesie Sprzedawca; d) przekazując materiał udziela Sprzedawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Sprzedawcę z materiału w celu realizacji zamówienia, w celach archiwalnych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym w szczególności na utrzymywanie go w zasobach systemu informatycznego Sprzedawcy.

Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje zwrot towaru, który został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dot. to m.in. notesów personalizowanych oraz wszelkich indywidualnych zamówień).

Jeżeli nie można spełnić zamówienia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

Reklamacje

W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).

Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi , jeżeli rzecz sprzedana (towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres pracownia.zeszytow@gmail.com lub listem poleconym na adres: ul. Wiktorska 82/6, 02-582, Warszawa.

Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( U. 2014 poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
Czyli do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres email: pracownia.zeszytow@gmail.com i odesłanie przedmiotu na wskazany przez Sklep adres.

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (personalizowane notesy); w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na wskazany adres Sklepu lub do przekazania go osobie upoważnionej do odbioru przez Sklep, niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz.
Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient .

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracana jest płatność za produkt (nie pokrywany jest koszt wysyłki) nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.

Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży; wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem; powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy, Irenę Dżyga-Rudzką, tel. 605-598-745, ul. Wiktorska 82/6, 02-582, Warszawa, drogą elektroniczną na adres email: pracownia.zeszytow@gmail.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. (Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą lub pocztą elektroniczną). Po odebraniu zgłoszenia przesłanego na wskazany adres email, niezwłocznie prześlemy Państwu odpowiedź (zachowując ciągłość korespondencji) z potwierdzeniem otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę niezwłocznie odesłać nam rzecz na wskazany adres Sklepu, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.